EFSGŻ

Sobota,  Imieniny: Ildefonsa Klemensa Marii Rajmunda 
e-mail   Dodaj do ulubionych   Ustaw jako stronę startową


       O fundacji      Programy     Pieniądze     Współpraca     Linki     Aktualności     Sklep      


   Kontakt
   Siedziba
   Krótko o Fundacji
   Historia
   Statut
   Aktualny wypis z KRS
   Władze
   Sprawozdania
   Ludzie
   Osiągnięcia
   Porażki
 
Kliknij dzień

Poprzedni miesiąc   Styczeń   2022   Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt So N
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


 


STATUT
 
STATUT
Europejskiej Fundacji Społecznej Godne Życie imienia Syna Człowieczego
(tekst jednolity ze zmianami wpisanymi 15.07.1994 -F-1346/94,
zmianami z dnia 14.09.1996 r  wpisanymi 20.12.1996 - F 1564/96,
zmianami z dnia 13.02.2004 r
oraz zmianami z dnia 17.02.2004 r)
 
 
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
 
§ 1
 
Europejska Fundacja Społeczna “Godne Życie” im. Syna Człowieczego zwana w dalszej części niniejszego statutu “Fundacją” została ustanowiona przez fundatora w osobie Tomasza Adama Bojarskiego, zamieszkałego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 51/9 (d.o. AB 5175563) aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Lublinie Haliną Bis – repertorium A nr 18818/91 w dniu 20 czerwca 1991 r. Fundacja posiada osobowość prawną na mocy Ustawy o Fundacjach art. 10 z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. nr 21 poz. 97) i działa na podstawie przepisów tej ustawy oraz niniejszego statutu.
 
§ 2
 
Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin. Fundacja prowadzi działalność także poza swoją siedzibą. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, sekcje, placówki, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
 
 
 
 
 
II. Cele, środki i zasady działania Fundacji
 
 
 
§ 3
 
Celem działalności statutowej Fundacji określonej w akcie fundacyjnym, jak i niniejszym statucie jest : tworzenie bazy materialno – finansowej dla prowadzenia ewangelizacji jak i wszechstronne wspieranie ewangelizacji prowadzonej przez Kościół Rzymsko Katolicki i Greko Katolicki w szczególności działalności charytatywnej i pomocy humanitarnej polegającej na pomocy ludziom niepełnosprawnym, nieprzystosowanym społecznie. Nadto w zakresie działalności Fundacji zawiera się ochrona zdrowia, macierzyństwa i życia poczętego ; wspieranie wszelkich ruchów laickich oficjalnie zaaprobowanych przez Kościół Rzymsko Katolicki i Greko Katolicki w szczególności wspólnot neokatechumenalnych i towarzystw niosących pomoc ubogim i nieprzystosowanym społecznie im. Św. Maksymiliana Kolbe i  Św.Brata Alberta.
 
§ 4
 
1.Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 2.Gromadzenie środków materialnych i finansowych na rzecz wzbudzenia, kształtowania i rozwoju ewangelizacji, pomocy charytatywnej, pomocy humanitarnej oraz ochrony życia i zdrowia. 3.Budzenie inicjatyw indywidualnych oraz społecznych w zakresie ewangelizacji, pomocy charytatywnej, pomocy humanitarnej oraz ochrony życia i zdrowia. 4.Prowadzenie działalności budowlanej mieszkań dla rodzin wielodzietnych i młodych małżeństw. 5.Prowadzenie działalności budowlanej ośrodków rekolekcyjno – szkoleniowo – wypoczynkowo – rehabilitacyjnych. 6.Prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów katechetycznych, biuletyny informacyjnego Fundacji pod tytułem “Godne Życie”, czasopisma pod tytułem “Syn Człowieczy”, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym i ich nieodpłatne przekazywanie na cele ewangelizacji. 7.Nawiązywanie i kontynuowanie współpracy z podobnymi organizacjami i środowiskami w Polsce i za granicą. 8.Pomoc klasztorom kontemplacyjnym i seminariom duchownym. 9.Prowadzenie szkół, hospicjów, ośrodków pracy chronionej, zakładów gospodarczych, produkcyjnych, handlowych, transportowych, usługowych, szpitali, poradni, aptek, tanich sklepów wielobranżowych, składów celnych itp.
 
 
 
III. Majątek Fundacji
 
 
§ 5
 
1.Majątek Fundacji stanowią pieniądze przekazane przez fundatora w akcie fundacyjnym oraz pieniądze, rzeczy i prawa nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane w wyniku działalności gospodarczej. 2.Fundacja może przyjmować zarówno z kraju jak i z zagranicy darowizny, spadki, zapisy, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze z zysków oraz zawierać umowy dożywocia. 3.Stosownie do obowiązujących przepisów Fundacja może organizować zbiórki publiczne, aukcje i imprezy w celach charytatywnych. 4.Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. O wielkości majątku przeznaczonego na cele gospodarcze decyduje Rada Fundacji w formie uchwały. 5.Nabycie odpłatne, zbycie i obciążenie nieruchomości lub zakładu oraz innych przedmiotów składających się na majątek trwały Fundacji w szczególności całego przedsiębiorstwa przewyższające wysokość określoną przez Radę Fundacji zależy od zgody tejże Rady. 6.Postanowienie powyższe nie dotyczy składników majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą, chyba, że przedmiotem wymienionej wyżej czynności jest nieruchomość albo zakład lub przedsiębiorstwa.
 
 
 
IV. Działalność gospodarcza Fundacji
 
 
§ 6
 
1. Zysk z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest według PKD:
SekcjaGrupaKlasaOpis
22  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2222.1 Działalność wydawnicza
2222.122.11.ZWydawanie książek
2222.122.13.ZWydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
2222.122.14.ZWydawanie nagrań dźwiękowych
2222.122.15.ZPozostała działalność wydawnicza
2222.2 Działalność poligraficzna
2222.222.22.ZDziałalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
2222.222.25.ZDziałalność usługowa związana z poligrafią pozostała
51  HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
5151.151.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych
5151.151.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
5151.151.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
5151.451.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
52  HANDEL DETALICZNY Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
5252.1 Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
5252.152.12.ZPozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
5252.452.42.ZSprzedaż detaliczna odzieży
5252.452.47.ZSprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
5252.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
5252.6 Handel detaliczny poza siecią sklepową
5252.652.63.ZPozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
55HOTELE I RESTAURACJE
5555.30 Restauracje i inne placówki gastronomiczne
5555.3055.30.BPozostałe placówki gastronomiczne
74  POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
740.Z74.7Sprzątanie i czyszczenie obiektów
7474.8 Pozostała działalność komercyjna
7474.874.84Pozostała działalność komercyjna
9191.3191.31.ZDziałalności organizacji religijnych
92  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
9292.1 Działalność związana z filmem i przemysłem wideo
9292.192.11.ZProdukcja filmów i nagrań wideo
9292.3 Inna działalność artystyczna i rozrywkowa
9292.392.31Artystyczna i literacka działalność twórcza
9292.392.31.EDziałalność galerii i salonów wystawienniczych
9292.392.31.FDziałalność domów i ośrodków kultury
9292.392.31.GArtystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana
9292.392.34.ZPozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
93  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
9393.0 Pozostała działalność usługowa
9393.093.05.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 
§ 7
 
1.Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bądź bezpośrednio, bądź poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki zwane “zakładem gospodarczym”. 2.W przypadku podjęcia działalności gospodarczej wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 11 000 000 zł (jedenaście milionów złotych). 3.Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na wniesieniu udziałów do spółki. Wniesienie udziałów do spółki wymaga zgody Rady Fundacji. 4.Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi także poza swoją siedzibą.
 
 
§ 8
 
1.Składniki majątku Fundacji przeznaczone na działalność gospodarczą z wyjątkiem wniesionych na poczet udziałów w spółkach stanowią pod względem ewidencyjnym i organizacyjnym część majątku Fundacji i są traktowane jako majątek zakładu gospodarczego. 2.Wskazane wyżej składniki majątkowe jak i zyski płynące z działalności gospodarczej mogą być w zależności od uchwały Rady Fundacji przeznaczone na finansowanie działalności statutowej bądź gospodarczej. 3.Środki pieniężne będące w dyspozycji zakładu gospodarczego lokowane są na odrębnym rachunku bankowym niż rachunek Fundacji. 4.Po zatwierdzeniu bilansu i rachunku wyników Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę określającą jaka część zysku bilansowego przeznaczona jest na działalność statutową, a jaka na działalność gospodarczą zakładu. Uchwała taka powinna być w ciągu 7 dni przedstawiona do zatwierdzenia Radzie Fundacji, która zgodnie z ust. 2 może inaczej rozporządzić zyskiem. 5.Zakład gospodarczy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w Kodeksie Handlowym. 6.Zarząd Fundacji w razie potrzeby może podjąć uchwałę o sfinansowaniu określonej działalności statutowej z bieżących dochodów Zakładu Gospodarczego. Wypłaty z tego tytułu są traktowane jako zaliczka na poczet części zysku bilansowego przeznaczonego na działalność statutową. 7.Kosztami działalności Zakładu Gospodarczego jest połowa ogólnej kwoty wynagrodzeń wypłacanych Zarządowi Fundacji. 8.Z dochodów uzyskanych przez Zakład Gospodarczy mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Fundacji i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach odpisy na fundusze socjalny i mieszkaniowy. 9.Środkami funduszów socjalnego i mieszkaniowego dysponuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii dyrektora Zakładu Gospodarczego. Ze środków tych mogą korzystać wszyscy pracownicy Fundacji.
 
§ 9
 
1.Bieżącą działalnością Zakładu Gospodarczego kieruje powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji Dyrektor Zakładu Gospodarczego. 2.Zarząd Fundacji udziela Dyrektorowi Zakładu Gospodarczego stałego pisemnego pełnomocnictwa w zakresie działalności gospodarczej Fundacji. Postanowienie to nie uchybia przewidzianym w statucie wymaganiom uzyskania pisemnej zgody Rady Fundacji na dokonanie określonych czynności prawnych. 3.Zarząd powinien powstrzymać się od składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarczego wynikających z treści udzielonego mu pełnomocnictwa bez odwołania pełnomocnictwa. 4.Szczegółowy tryb pracy Zakładu Gospodarczego oraz status Dyrektora określi uchwałą Zarząd Fundacji. Uchwała powinna być zatwierdzona przez Radę Fundacji.
 
§ 10
 
Dochód uzyskany z tytułu dywidendy przez Fundację należy przeznaczyć na działalność statutową.
 
 
 
V. Organy Fundacji
 
 
 
§ 11
 
1.Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym i może być powołana przez Fundatora. Do chwili jej powołania Fundator sam sprawuje funkcje Rady. 2.W wypadku powołania Rady przez Fundatora wchodzą przepisy poniższe:
Rada Fundacji
 
§ 12
 
1.Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się co najmniej z trzech osób. 2.Pierwsza Rada składa się z członków powołanych przez Fundatora Założyciela, który wchodzi w jej skład (Fundator Założyciel określony w akcie fundacyjnym) z prawem podwójnego głosu. W zależności od woli członków rady jej skład może być powiększony o inne osoby. 3.W przypadku śmierci Fundatora na jego miejsce wstępuje najstarszy z jego spadkobierców. 4.Do czasu powołania Rady jej funkcję pełni Fundator Założyciel lub najstarszy z  jego spadkobierców. 5.W pracach Rady jej członkowie mogą uczestniczyć także poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym. 6.W razie, gdy liczba członków Rady przewyższy 15 osób, spadkobiercy zmarłego Fundatora Założyciela mogą być reprezentowani na posiedzeniach Rady przez wspólnego przedstawiciela.
 
§ 13
 
1.Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż do dnia trzydziestego grudnia. 2.Z posiedzeń Rady sporządzone są protokoły podpisane przez przewodniczącego Rady i sekretarza. 3.Przewodniczący Rady jest wybieralny spośród członków Rady. 4.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów 50 procent plus liczba obecnych. 5.Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji.
 
§ 14
 
1.Zadaniem Rady w szczególności jest:
a.sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu, b.zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów, c.przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności, d.udzielanie absolutorium Zarządowi e.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, f.inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji.
 
§ 15
 
W przypadku, gdy ilość członków Rady spadnie poniżej trzech, nowych członków Rady powoła Fundator Założyciel, a po jego śmierci najstarszy z jego spadkobierców.
 
 
Zarząd Fundacji
 
§ 16
 
1.Zarząd Fundacji jest co najmniej dwuosobowy. 2.Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę. 3.Wewnętrzną pracę Zarządu reguluje uchwalony przez Radę regulamin.
§ 17
 
1.Zarząd kieruje bieżącą działalnością zarówno statutową jak i gospodarczą Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. 2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Fundacji, członek Zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa bądź pełnomocnik Zarządu.
 
 
 
VI. Likwidacja i łączenie Fundacji oraz zmiana statutu
 
 
§ 18
 
1.Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Do takiej fuzji dochodzi na podstawie uchwały Rady Fundacji przy wymaganej większości dwie trzecie głosów. 2.W wyniku przekształcenia nowopowstająca przejmuje w całości oprócz praw wszelkie zobowiązania na siebie.
 
§ 19
 
Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady przy większości dwóch trzecich głosów jej członków.
 
§ 20
 
1.W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji ulega ona likwidacji. 2.Likwidatora ustanawia Rada Fundacji. 3.Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 
§ 21
 
1.W przypadku likwidacji Zakładu Gospodarczego Fundacji środki pozostałe po likwidacji zakładu przekazuje się na cele statutowe. 2.Do likwidacji Zakładu należy odpowiednio stosować przepisy kodeksu handlowego.
 
§ 22
 
Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
 
 
 
Fundator Założyciel
Tomasz Adam Bojarski
 
 
 
Data redakcji uwzględniającej wszystkie zmiany statutu EFS Godne Życie                                           Lublin  17.02.2004 r.

 

>do góry<